Mera om "tidstecknen"

I en debatt om "tidstecknen" i tidningen Dagen, som pågick under januari och februari i år, hävdade Stanley Sjöberg att enligt den svenske historikern Peter Englund "har 183 miljoner människor dödats under 1900-talet som en direkt följd av krig och konflikter", och att detta innebär att "flera har bragts om livet under 1900-talet än under alla föregående sekel sammantaget." (Dagen den 16 januari 1997, sidan 3)

I ett genmäle den 21 februari påpekar Jonas Dagson att Sjöberg inte citerade Englund rätt. Vad han skriver (i boken Brev från nollpunkten, 1996, sid. 8) är att "det har beräknats att under detta århundrade har 183 miljoner dött till följd av av människor fattade beslut'', alltså inte som "en direkt följd av krig och konflikter".

I förra numret av Informationer tog vi upp professor R. J. Rummels beräkning att 203 miljoner har dött under 1900-talet till följd av människor beslut. Av dessa har 38,5 miljoner dött i direkta strider eller krigsrelaterade sjukdomar och svält. Resten har dött p g a deportationer, arbetsläger, svält, sjukdomar, etc. som orsakats av människors åtgärder - eller brist på åtgärder. Svätkatastroferna i Etiopien på 1970-talet räknas t ex in i siffran, eftersom regeringens uraktlåtenhet bidrog till katastrofens omfattning.

Hur är det då med Englunds påstående att "flera har bragts om livet under 1900-talet än under alla föregående sekel sammantaget"? Den 21 januari 1997 skrev vi till Peter Englund och frågade vem som gjort den beräkning han hänvisar till och vad påståendena grundar sig på. Fem månader har gått, men hittills har han inte svarat.

I sin bok Death by Government (1994) ger emellertid den ovannämnde professor Rummel en liten översikt över olika typer av folkmord under tiden före 1900-talet. I en tabell på sid. 70 ger han ett litet urval på folkmord från 221 f Kr till slutet av 1800-talet, med totalt 133 miljoner döda. Det totala antalet dödade under tiden före 1900-talet beräknar han till 625 miljoner. Beräkningen är för övrigt mycket försiktig.

Englunds uppgift om att fler skulle ha dödats under 1900-talet än under alla föregående sekel tillsammantagna är alltså hårresande felaktig.

Tillbaka