VEM ÄR "NORDLANDSKONUNGEN"?

Ännu en av Sällskapet Vakttornets otaliga profetiska tolkningar är nu färdig för skräpkorgen. Återigen har händelseutvecklingen gått stick i stäv med förutsägelsen.

Det 11:e kapitlet i Daniels bok ger en profetisk beskrivning av de persiska och hellenistiska kungarna från Daniels tid fram till Antiokus IV Epifanes, som regerade i Syrien åren 175-164 f Kr. Fr o m vers 5 skildras striderna mellan kungarna i Syrien och Egypten. Då dessa länder låg norr och söder om Palestina kallas de i profetian för kungarna i "norr" och "söder" ("Nordlandet" och "Söderlandet", SKB 1917). Mest utrymme ägnas åt Antiokus IV, den grymmaste och av judarna mest föraktade av de syriska kungarna, inte minst på grund av hans självförgudning och hans vanhelgande av judarnas tempel år 167 f Kr. Beskrivningen av hans verksamhet i verserna 21-39 är så detaljerad och exakt att kommentatorer ofta förnekar att profetian skrevs i förväg på 500-talet f Kr. Man hävdar i stället att berättelsen är ett "fromt bedrägeri" framställt av en okänd jude på 160-talet f Kr (en uppfattning vi absolut inte kan godta).

"NORDLANDSKONUNGEN" I VAKTTORNETS TOLKNINGAR

I likhet med andra apokalyptiska rörelser domineras Sällskapet Vakttornet av behovet att applicera olika profetior i bibeln på vår tids händelser. Profetian i Daniel 11 är inget undantag.För att tänja ut den fram tlll våra dagar påstår man att "profetian efter vers 19 tar ett skutt" på 200 år fram till kejsarna Augustus och Tiberius (30 f Kr -37 e Kr). (Se Vakttornet, 1/7-87, s. 12) I vers 25 låter man profetian ta ännu ett "skutt" på drygt 200 år fram till kejsar Aurelianus (270-275 e Kr) Efter ett sista "skutt" på 1600 år i vers 26 är man så framme i modern tid. (Se boken "Må din vilja ske på jorden", sv. 1962, sid. 246-274) Genom detta fenomenala "trestegshopp" på 2000 år genom världshistorien lyckas Sällskapet Vakttornet fullständigt trolla bort den person som halva profetian handlar om, Antiokus IV Epifanes. Det finns ingenting i texten i verserna 21-39 som tyder på att "Nordlandskonungen" växlar identitet. De historiska "skutten" är därför helt obefogade.

NAPOLEON SOM "KONUNGEN I NORDLANDET"

Metoden att tänja ut profetian genom sådana historiska "skutt" är långtifrån ny. Många uttolkare tiderna igenom har gjort likadant för att få uppfyllelsen att kulminera i deras egen tid. På 1800-talet var det vanligt att låta profetian kulminera med Napoleon Bonaparte som "konungen i Nordlandet".

Pastor Russell övertog denna tolkning. I Studier i Skriften, del 3, (först utgiven 1891) tillämpar han verserna 29, 30 och 35-45 på Napoleon. När det i Dan. 11:40 förutsägs att konungen i Nordlandet "på ändens tid" skulle drabba samman med konungen i Söderlandet och "falla in i främmande länder och svämma över och utbreda sig", tolkas detta som "Napoleons infall i Egypten" åren 1798-1799. (Sid. 38) "'Ändens tid', en period af ett hundra femton (115) år, från år 1799 e K. till och med år 1914 e.K. är särskildt angifven i skriften", hävdar Russell på sidan 15 i samma verk.

Samma tolkning av Dan. 11 gavs fortfarande år 1927 i boken Skapelsen, där vi läser att Napoleons "fälttåg är kort men tydligt beskrivet i profetian, verserna 40-44, och då den uppfylldes år 1799 utmärker detta, enligt profetens egna ord, början på 'ändens tid'." (Sid. 314 i 1929 års svenska upplaga)

NAZI-TYSKLAND SOM "NORDLANDSKONUNGEN"

Men när världen vägrade att gå under, trots att "ändens tid" för den både hade kommit och gått, blev det dags för en "uppdatering" av profetian. Under 1930-talet slopades året 1799 helt och hållet och slutåret 1914 gjordes om till begynnelseåret för "ändens tid".

I en ny tolkning av Dan. 11 som publicerades 1941 förklarade Vakttornets president domare Rutherford: "Jehova har uppenbarat för sitt folk, att 'ändens tid' började år 1914". Nordlandskonungen tolkades nu som axelmakterna med Nazi-Tyskland i spetsen. Om profetian i Dan. 11:40-45 skrev han att "dess uppfyllelse särskilt hör samman med den tid som började på sommaren 1939 och fortfar därefter". "I ljuset av den ofelbara gudomliga profetian", skrev Rutherford, står det klart att axelmakterna skall gå segrande ur världskriget och att "det allsvåldiga. egenmäktiga styrelsesättet kommer att överflygla alla jordens nationer i en mycket nära framtid". Dessa totalitära riken skulle därpå organisera sig i ett gemensamt angrepp på Jehovas Vittnen, vilket skulle bli upptakten till Guds ingripande och "striden vid Harmageddon". (Vakttornet 15/3-42, sid. 15, 83, 90; jfr boken The New World, 1942, sid. 324, 339, 343, 344)

Sällan har väl en profetia så snabbt kullkastats av den historiska verkligheten. 1945 besegrades de totalitära axelmakterna av de allierade och kriget tog slut. Tolkningen av Dan. 11 behövde revideras på nytt.

KOMMUNISTBLOCKET SOM "NORDLANDSKONUNGEN"

Den nya tolkningen presenterades 1958 i boken "Må din vilja ske på jorden" sv. 1962). Att axelmakterna krossades 1945 innebar inte slutet för "Nordlandskonungen", förklarade man. Han hade bara bytt skepnad och blivit kommunist! (Sid. 288) Profetian i Dan. 11:36-45 tolkades nu som kommunistblocket sedan 1945. "Söderlandskonungen" var då förstås det kapitalistiska västblocket.


Ur boken "Må din vilja ske på jorden". Nordlandskonungen är här kommunistblocket


Profetian att "Nordlandskonungen" skulle "svämma över och utbreda sig" gick utmärkt att flytta över på östblocket: "Han har lyckats bringa en tredjedel av Jorden under kommunistiskt styrelseskick", påpekade man (sid. 289). Och orden om Antiokus IV:s självförgudning i Dan 11:36 - att han "skall upphöja sig och förhäva sig över allt vad Gud är" - föreföll nu vara en beskrivning av kommunismens ateistiska ståndpunkt.

Förutsägelsen i Dan. 11:40 att de båda "konungarna" skulle drabba samman "på ändens tid" kunde förstås inte längre tillämpas på krigsutbrotten 1914 eller 1939. Denna kraftmätning förlades nu i stället till "ändens tid vid Harmageddon", då de båda maktblocken skulle få "tillfälle att prova och bruka sina fruktansvärda, dödliga vapen av alla slag mot varandra". (Sid. 295) Denna tolkning innebar att man nu hade fått två "ändens tid" i stället för en. Medan man fortfarande måste låta "ändens tid" på andra ställen i Daniels bok (8-17,19) - till och med inom samma profetia ( 12:4) - börja år 1914, tolkades uttrycket "ändens tid" i Dan. 11:40 som"'ändens tid' ... för 'konungen i Nordlandet' i Harmageddonstriden"! (Sid. 285: jfr Vakttornet 1/7-87, sid. 13) Hur detta kunde gå ihop förklarades inte.

I 30 år har Sällskapet Vakttornet använt denna tolkning för att bygga upp förväntningarna hos Vittnena om att slutet har stått för dörren. 1984 förklarade man t o m att den slutliga "sammandrabbningen" redan höll på att inledas. Sällskapet meddelade: "'Kungen i Söderlandet' håller nu på att 'drabba samman' med sin politiske rival, även militärt. (Daniel 11:40)." (Vakttornet, 1/8-84,sid. 27)

Men det apokalyptiska scenario man gång på gång utmålade och försökte frammana behagade inte utspela sig. Ridån for slutakten vägrade att gå upp. Och vad värre var: Utvecklingen gick stick i stäv mot den förutsagda!

På kort tid har vi sett Berlinmuren falla och öststaterna frigöra sig från kommunistisk diktatur. Och för några år sedan har vi fått bevittna kommunistsystemets kollaps i själva Sovjetunionen. På bara några veckor var det väldiga Sovjetimperiet upplöst i en rad fria stater. Kyrkorna har återfått sin frihet i land efter land. Den 27 mars 1991 blev även Jehovas Vittnen lagligen erkända och inregistrerade i Sovjetunionen - som den första av de religiösa grupper som tidigare inte fick verka fritt!

Hur går det nu med Vakttornets profetior om att "Nordlandskonungen" i det kommunistiska östblockets skepnad skall drabba samman i en våldsam militär uppgörelse med västblocket, ställa sig i spetsen för ett angrepp på världens religioner, inbegripet Jehovas Vittnen, och slutligen gå sin undergång till mötes i "striden vid Harmageddon"? Dessa profetior har alla slagit fel. Några sådana angrepp från kommunistblockets sida är inte att vänta. Varför inte? Därför att det inte finns något kommunistblock! Det är borta. Det existerar inte längre.

Tillbaks till hemsida