Är Jesus identisk med Mikael?

    Läran att Jesus är samma person som ärkeängeln Mikael anses av många vara en villolära som särskilt utmärker Jehovas Vittnen. Och JV lär verkligen att Jesus är identisk med Mikael, både i sin föremänskliga tillvaro och sedan han farit upp till himmelen efter sin uppståndelse. Det räcker här att hänvisa till s. 197 och 198 i JVs handbok RESONERA MED HJÄLP AV SKRIFTERNA (sv. 1995).
    Vad många inte känner till är att JV inte alltid haft denna lära. Man känner ofta inte heller till att denna lära omhuldats av många lärda protestantiska bibelutläggare. Den store reformatorn Johan Calvin (död 1564) säger i sin Danielkommentar:

"Några tror att ordet Mikael representerar Kristus, och jag gör inga invändningar mot denna uppfattning . ... Jag omfattar den mening som de har som hänför detta till Kristi person." (A COMMENTARY ON DANIEL, John Calvin Edinburgh, repr. 1995, Vol. II, s 253,369) 

Den välkände engelske prästmannen Matthew Henry död 1714) hade samma uppfattning. I hans kommentarverk som är en av de mest ansedda och mest använda bibelkommentarerna i hela den engelsktalande världen, kommer denna tanke klart till uttryck Vi hänvisar särskilt till hans kommentarer till Dan. 12:1,2 och Upp. 12:7.
    Här måste man dock påpeka att Calvin, Matthew Henry och andra teologer som identifierat Jesus med Mikael samtidigt eftertryckligt hävdade att Jesus var Gud i full mening, något som JV inte anser. JVs kritiker är utan nåd när de slår ned på sällskapets uppfattning att Jesus är samma person som Mikael. Den tidigare mycket verksamme svenske pastorn Folke Thorell skrev: "Om denna lära vore riktig, sa innebure det, att Jesus före sitt människoblivande varit en ängel. Ett sådant påstående strider emellertid mot Hebr. 1 kap., där det görs tydlig distinktion mellan "änglarna" å ena sidan och "Sonen" å den andra. I 1 Joh. 4:1-3 heter det: '
Jesus är Kristus (icke någon ängel!), kommen i köttet.' Det är inte så, som JV lär, att Mikael blev Människosonen. Den som sprider en sådan lära kallas av Johannes for ANTIKRIST! JV utgör en klart antikristlig sekt." (Tio RELIGIONSSURROGAT (Örebro 1973, s. 10) Den amerikanske kritikern Walter R. Martin framförde liknande synpunkter i häftet JEHOVAH'S WITNESSES, Minneapolis 1974, s. 40.

Obalanserad kritik

Denna ståndpunkt är knappast rättvis. Om uppfattningen att Jesus är identisk med Mikael i och för sig skulle vara vanvördig och antikristlig, skulle Calvin och åtskilliga andra senare teologer drabbas av samma anatema på denna punkt. Matthew Henry, borde i så fall utmönstras från otaliga predikanters bokhyllor, där han ofta ännu intar en hedersplats! Påståendet att Jesus absolut inte skulle kunna kallas "ängel" vederläggs också uttryckligen av Skriften, som kallar honom "förbundets ängel" i Mal. 33:1 (1917, Folkbibeln), något som bibelutläggare från de mest skilda sammanhang instämmer i. Här räcker det att nämna sådana verk som SVENSK STUDIEBIBEL av Thoralf Gilbrandt utgiven på Livets Ords Förlag 1999 (s. 1067) och KRISTEN DOGMATIK av D. Franz Pieper, utgiven av Pro Veritate, Uppsala 1985 (s. 219).

Man är också allmänt överens om att Jesus är identisk med "HERRENS ängel" (1917, Folkbibeln) eller "Jehovas ängel" (NV, Åkeson) på sådana ställen som 1 Mos. 16:7-13 och 2 Mos. 3:2-7. Se t ex SVENSK STUDIEBIBEL, s. 76 och 1597 och KRISTEN DOGMATIK, s. 219. Det är bl. a mot denna bakgrund som vissa protestantiska teologer vågat dra slutsatsen att Jesus är identisk med Mikael, fastän denne kallas "överängeln" (1917) eller "ärkeängeln" (Folkbibeln) i Jud. v. 9.

Anledningen till att man varit benägen att tro att Jesus och Mikael är samma person är den ställning som Mikael faktiskt har enligt Bibeln. Den svenske baptistteologen J. E. Nyström skrev följande i mitten på 1800-talet: 

"Den ställning och det uppdrag som skriften tillägger Michael, äro af den betydenhet, att många tro det med honom syftas på Messias." (BIBLISK ORDBOK, Stockholm 1868, s 481)

Mikael nämns 5 gånger i Bibeln. (Dan. 10:13,21; 12:1; Jud. v. 9 och Upp. 12:7) Att han kallas "er furste" och "den store fursten, som står som försvare för dina landsmän" i Dan. 10:21 och 12: I (Folkbibeln) skulle kunna påminna om profetiorna om Messias. Att Upp. 12:7 nämner "Mikael och hans änglar" (1917, Folkbibeln) skulle också kunna associera till "Människosonen" som skulle komma "med sina änglar" enligt Matt. 16:27 (1917, Folkbibeln).
Men håller sådana jämförelser i verkligheten?

Sällskapets skiftande tolkningar av Mikael

Innan vi går närmare in på den frågan kan det vara upplysande att se efter hur JV har uppfattat Mikael under sin historia. Som redan påpekats fanns inte upp fattningen att Mikael är Jesus med från början.
 I novembernumret 1879 av ZION'S WATCH TOWER hette det om Kristus: "Hans position kontrasteras mot den som människor och änglar har, eftersom han är Herre över båda, då han har 'all makt i himmel och på jord'. Därför sägs det: 'Må alla Guds änglar tillbedja honom'; (det måste inbegripa Mikael, den högste ängeln, följaktligen är Mikael inte Guds Son) och orsaken är att han 'genom arv, erhållit ett förnämligare namn de': Mikael eller Gabriel är kanske 'större namn än Jesus, fastän Jesus är stort i själva sin enkelhet, men Guds Sons officiella karaktär som Frälsare och Konung är arvet från hans Fader, och det är vida överlägset deras, för det behagade Fadern att all fullhet skulle bo i honom." (THE WATCH TOWER REPRINTS, 1919, s 48)
Denna ståndpunkt, att Mikael inte är Jesus, övergavs emellertid snart. I ZION'S WATCH TOWER, juni 1883 publicerades följande: "Kan det vara så att han som kallas Mikael - Jehovas förnämsta budbärare- inte var någon annan än vår Herre i sin föremänskliga tillvaro? Vi erinrar oss att Jesus kallades 'förbundets budbärare' (Mal. 3:1). Förvisso skulle den förnämste budbäraren vara en passande titel åt honom. Och vi frågar, om han inte var den förnämste budbäraren, vem stod då över honom? ....Ett uttalande i Skriften kan vid första påseende verka strida mot denna tanke att Jesus och ärkeängeln är identiska. Det är Hebr. 1:13:"Men till vilka av änglarna har han någonsin sagt: 'Sitt på min högra sida till dess jag gör dina fiender till din fotapall?' Till ingen av änglarna, svarar vi, utan till honom som står över, är ledare över änglar - Faderns enfödde .... I Dan. 12:1 berör profetian Herrens Dag och dess händelser ....Vi drar slutsatsen att denne Store Furste - Mikael Jehovas budbärare, inte är någon annan än härlighetens Herre, vars närvaro vi nu förkunnar." (THE WATCH TOWER REPRINTS, s 490) Denna tolkning infördes senare i andra delen av STUDIER I SKRIFTEN, s 148-152 (1913 års sv. upplaga).
Parallellt med denna nya tanke - att Jesus var identisk med Mikael - förde man fram en fullständigt unik tolkning, som bara avsåg Mikael enligt Upp. 12:7. I ZION'S WATCH TOWER för december 1881 gjordes det fullständigt groteska påståendet att Mikael enligt denna text var... PÅVEN!! Man kände fullt förståeligt ett behov av att förklara hur namnet Mikael skulle kunna "ges till Antikrist." Anledningen sades vara att namnet "Mikael" inte användes bokstavligt i Upp. 12:7 som det gjorde i Dan. 12! (THE WATCH TOWER REPRINTS, s 306) Tolkningen att Mikael i Upp. 12:7 var "påfven" står också att läsa i Sällskapets mycket spridda senare bok DEN FULLBORDADE HEMLIGHETEN, s 260 (sv. uppl. av 1918)

    Denna om man så vill dråpliga tolkning övergavs i böckerna Ljus , den kommentar till Upppenbarelseboken som Sällskapet utgav 1930, skrivna av J.E. Rutherford. Där kunde man läsa följande kommentar till Upp. 12:7: "Det är den store fursten, Kristus, som börjar kriget mot Satan, och han identifieras i sjunde versen genom namnet Mikael, och detta i det tydliga uppsåtet att fästa uppmärksamheten på Daniels bekräftande profetia, varigenom vi få två vittnens vittnesbörd om detta viktiga faktum." (FÖRSTA BOKEN, s 252)
Det är knappast någon överdrift att påstå att JV haft vissa svårigheter att förstå vem Mikael är. Det finns skäl att begrunda några omständigheter som aldrig fått komma till tals när Sällskapet dragit sina tolkningsslutsatser. Välrenommerade bibelforskare har lyft fram bibliska fakta som fullständigt förändrar bilden.

Det är knappast någon överdrift att påstå att JV haft vissa svårigheter att förstå vem Mikael är. Det finns skäl att begrunda några omständigheter som aldrig fått komma till tals när Sällskapet dragit sina tolkningsslutsatser. Välrenommerade bibelforskare har lyft fram bibliska fakta som fullständigt förändrar bilden.

Omständigheter som inte passar

Den välkände amerikanske bibelkommentatorn Albert Barnes skrev till Upp. 12:7: "Mikael. Det har funnits mycket olika uppfattningar om vem Mikael är. Många protestantiska bibeltolkare har trott att det är Kristus som avses. Skälen som vanligen framläggs för denna uppfattning, av vilka många är mycket fantasifulla, återfinns hos Hengstenberg (Die Offenbarung des heiliges Johannes), 1. 611-622. Hänvisningen till Mikael härleds sannolikt från Dan. 10:13 och 12:1. På dessa ställen framställs han som Guds folks skyddsängel, och det är i denna betydelse, som jag tror att texten skall förstås här. Det finns ingenting i själva namnet, eller de omständigheter som beskrivs, som visar att det är Kristus som avses. Och om det hade syftat på honom, är det ofattbart varför han inte beskrivs med sitt eget namn, eller med något av de vanliga benämningarna som Johannes ger honom. Ärkeängeln Mikael framställs här som kyrkans övervakare och som kämpande mot Satan för att beskydda den. Jämför noter till Dan. 10:13. Denna framställning stämmer med de vanliga utsagorna i Bibeln angående änglarnas ingripande till förmån för kyrkan." (BARNES' NOTES ON THE NEW TESTAMENT, Grand Rapids, repr. 1980, s. 1661)
Andra kommentarverk som lyft fram iakttagelser som pekar i samma riktning är A COMMENTARY ON DANIEL av Edward Young, Edinburgh 1978 och COMMENTARY ON THE OLD TESTAMENT av C.F. Keil och E Delitzsch, Grand Rapids, reps 1982. Den förståelse av viktiga texter i Daniels bok som framförs här nedan understöds av dessa framstående bibelutläggare.

Mannen "i linnekläder" nyckeln till rätt förståelse 

Den avgörande pusselbiten i denna diskussion finns i Dan 10:5,6. Denna text lyder:

"När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit, hans ansikte var som en blixt, hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån." (Folkbibeln)

    Det är denne man "klädd i linnekläder" med "ett bälte av guld från Ufas" kring sina höfter som är huvudpersonen i Daniels bok från och med kapitel 10. Han nämns uttryckligen också i Dan. 10:16,18 och 12:6,7 och av allt att döma även i Dan. 8:16. Alla profetior som omtalas från och med Dan. 10:11 till och med Dan. 12:13 uttalas av denne man "klädd i linnekläder; en himmelsk budbärare! Och här finns avgörandet rörande Mikaels identitet! Denne man "klädd i linnekläder" är nämligen själv just Guds Son i en föremänsklig uppenbarelse!

    Edward Young observerade: "Beskrivningen ser emellertid ut att visa att den majestätiske Person som presenteras här inte är någon annan än Herren Själv. Uppenbarelsen är därför en teofani, en föremänsklig uppenbarelse av den evige Sonen. Detta bevisas av den påfallande liknande beskrivningen (Upp. 1:13-15) av den som Johannes ser vandra mitt ibland de sju gyllene ljusstakarna." (A COMMENTARY ON DANIEL, s. 225)

   C.F. Keil och E. Delitzsch gjorde samma iakttagelse. De skrev att den som Daniel såg "var ingen vanlig änglafurste, utan en manifestation av Jehova, d v s Logos. Detta förs bortom allt tvivel genom en jämförelse med Upp. 1:13-15, där den gestalt av Människosonen som Johannes ser gå mitt bland de sju gyllene ljusstakarna beskrivs som de härliga uppenbarelser som sågs av Hesekiel och Daniel." (COMMENTARY IN THE OLD TESTAMENT, Vol. 9:3, S 410)

Mikael kan inte vara Kristus!

    Detta får konsekvenser! För mannen i "linnekläder" talar om Mikael i tredje person i Dan 10:13,21 och 12:1! Han talar om Mikael som någon annan! Om alltså mannen "klädd i linnekläder" är identisk med den föremänsklige Jesus kan Mikael inte vara det!

    Och nog beskrivs Mikael i Dan. 10:13 på ett sätt som inte skulle göra Guds enfödde Son rättvisa. Mikael kallas där "en av de förnämsta furstarna" (1917, Folkbibeln). Så kan en änglafurste bland andra korrekt beskrivas, men absolut inte den person genom vilken alla dessa andefurstar skapats! (Kol. 1:16) Edward Young avvisade också Calvins identifiering av Mikael med Kristus och framhöll att Mikael i stället är "Kristi representant". (s 255)

    Det finns mer som visar detta! I Jud. v. 9 sägs att Mikael inte "vågade" uttala någon smädande dom över djävulen när han tvistade med denne om Moses kropp. (Folkbibeln) Att säga att detta gällde Kristus skulle återigen vara att förringa Guds Son! T o m när han var på jorden uttalade sig Jesus kraftfullt mot djävulen. I Matt. 4:10 befallde han: "Gå bort, Satan" (1917, FOLKBIBELN) Att Mikael inte "vågade" uttala någon smädande dom över djävulen visar klart att han är en person med avsevärt mindre myndighet än Guds Son!


"Ärkeängelns röst" i i Tess. 4:16 


    Ett av JVs argument för att Mikael är Jesus är hämtat från 1 Tess. 4:16: "I Första Thessalonikerna 4:16 (1981) beskrivs Jesu Kristi befallning att uppståndelsen skall börja som ärkeängelns röst', och i Judas, vers 9, sägs det att ärkeängeln är Mikael. Skulle det vara lämpligt att likna Jesu befallande rop vid ropet från någon annan med mindre myndighet? Ärkeängeln Mikael måste därför rimligen vara Jesus Kristus." (RESONERA MED HJÄLP AV SKRIFTERNA, s. 197)

    Men detta är en förhastad slutsats. Ordet "överängel" saknar artikel i grekiskan. En ordagrann översättning lyder därför: "ty herren sjelf skall vid kommandorop, vid öfverängels rop och vid Guds basun stiga ned från himmelen, och de döda i Kristus skola uppstå först." (WALDENSTRÖMS översättning. Stockholm 1894). Texten skall utan tvekan förstås så som den återges i Folkbibeln: "Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen."

    Här identifieras inte Kristus med ärkeängeln! Eftersom Jesus själv sade att han vid sin ankomst skulle ha sällskap med änglar som han skulle "sända ut"(Matt.13:41; 24:31, 1917, Folkbibeln), är det knappast anmärkningsvärt om han låter "en ärkeängel" ropa ut den stora händelsen. 1 Tess 4:16 bevisar därför inte att Jesus är Mikael!

    Vi avslutar denna studie med ett längre citat från THE APOCALYPSE av den lutherske prästen J.A. Seiss (GRAND RAPIDS, repr.1981). Seiss gjorde följande kommentarer till Upp. 12:7:

   "Vem är då Mikael? Många svarar Herren Jesus Kristus och påstår att det skulle motsäga den dignitet och de privilegier som Kristus har att tillskriva allt som inbegrips här en blott och bar ängel, hur upphöjd denne ängel än månde vara.
    Fastän Herren Jesus har sina änglar, bevisar det på inget sätt att en ärkeängel inte också kan ha änglar. Satan har sina änglar, så varför skulle inte Mikael också kunna ha det?
    Den ängel som kommunicerade med Daniel kallar Mikael 'en av de förnämsta furstarna', vilket förutsätter existensen av andra med liknande ställning. (Dan 10:13 ). Han talar om Mikael som 'stöder honom' och inte att han stöder Mikael, som uttryckssättet skulle vara om Mikael vore densamme som Guds Son.

    Vadhelst som görs av ett ombud görs av uppdragsgivaren. Och att Kristus har utsett änglar att betjäna dem som skall ärva frälsning och till att ha sådan del i den stora administrationen som lämpligen kan tilldelas dem, det är en del av Skriftens klara undervisning.

    Mikael är åtskild från den Gudomlige Sonen i Daniels bok. Den general som genomför ett fälttåg till seger är inte av det skälet den kung som resultatet från den framgången tillhör.

    'Ärkeängeln Mikael' disputerade i frågan gällande `Moses kropp' (Jud. v. 9) , men det sägs där om honom att 'han inte vågade fälla någon klandrande dom mot djävulen...' Detta visar en klar skillnad mellan Mikael och Herren. Jesus kunde säga: 'Se till att komma bakom mig, Satan', men Mikael vågade inte tala så. Bibeln talar förvisso rikligen om Jehovas ängel, som helt klart inte är någon annan än Guds enfödde Son. Men det finns inga bevis för att denne Jehova-ängel någonsin kallas Mikael." (s 305,306)

Rud Persson, Ljungbyhed