KAN LOJALITET MOT EN ORGANISATION LEDA TILL AVGUDADYRKAN?

Är det möjligt för en uppriktig tillbedjare av Gud att förledas till att ge något skapat otillbörlig respekt, ja rentav dyrkan? Följande exempel från Bibeln visar att detta mycket väl kan inträffa:

4 Moseboken 21:4-9 berättar om hur Gud straffade de upproriska israeliterna under ökenvandringen genom att låta giftiga ormar bita dem. Många dödades av dessa ormbett. När folket ångrade sig och bekände sin synd bad Mose för dem. Gud gav honom då anvisning om att göra en orm av koppar och sätta upp den på en stång. "Sedan må var och en som har blivit ormbiten se på den, så skall han bli vid liv." Enligt Jesus pekade denna händelse fram mot hans egen död på korset, som skulle medföra evigt liv för dem som tror på honom. — Joh. 3:14, 15.

Kopparormen blev alltså tillverkad på direkt uppmaning av Gud. Likväl kom den att misshaga Gud, därför att den efterhand gavs en betydelse som Gud inte hade avsett att den skulle ha. Judarna började helt enkelt att tillbedja kopparormen. Denna dyrkan fick till sist en sådan omfattning att kung Hiskia på 700-talet f Kr lät förstöra kopparormen:

Av detta exempel kan vi se att något som i sig självt är gott kan få en felaktig plats i människors liv, så att de förleds till att begå handlingar av avgudadyrkan.

Vad är avgudadyrkan?

I Vakttornet för den 1 november 1990 sägs det på sid. 26 att avgudadyrkan kan innefatta att "tillskriva en person eller organisation förmåga att skänka räddning".

Men om det innebär avgudadyrkan att tillskriva "en organisation förmåga att skänka räddning", varför reagerar inte Jehovas Vittnen när deras ledare uppmanar dem att "komma till Jehovas organisation för att få frälsning"? (Vakttornet, 15 maj 1982, sid. 21) Om det innebar avgudadyrkan för de forntida judarna att sätta alltför stor tilltro till sin religiösa organisation (Jer. 7:1-7), vad skall man då säga om Jehovas Vittnen i dag, som har blivit lärda att göra likadant? Utan tvekan hade Vakttornets författare andra i tankarna när de skrev att avgudadyrkan bland annat innebär att "tillskriva en organisation förmåga att skänka räddning". När Sällskapet 20 år tidigare skrev om "avgudadyrkare, som tillbad en av människor bildad organisation", syftade man på människor som understöder Förenta nationerna. (Vakttornet, 15 maj 1972, sid. 230) Men hur kan man avgöra om någon verkligen tillber en organisation och inte bara visar den tillbörlig respekt?

Vakttornet för den 15 januari 1962 gav följande definition av detta på sidan 33:

Om vi tillämpar dessa riktlinjer som Vakttornet anger här, måste vi konstatera att Förenta Nationerna inte har särskilt många "tillbedjare". Den överväldigande majoriteten av människor som stöder Förenta nationerna har en sund syn på vad FN kan åstadkomma. Däremot är det känt att Vakttornets organisation kräver obetingad lydnad av sina medlemmar:

Genom att lära Jehovas Vittnen att se upp till organisationen "för att få frälsning" och att okritiskt lyda dess råd och anvisningar har Vakttornets organisation i själva verket satt upp sig själv som deras frälsare och herre — en organisatorisk avgud, som intar den plats i en människas liv som endast tillkommer Jesus Kristus. Men detta är inte allt.

Sällskapet Vakttornet har också satt in sin organisation i dopceremonin. Jesus befallde att hans lärjungar skulle döpas "i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn". (Matt. 28:19) Men år 1985 ändrade Sällskapet Vakttornet formuleringen av de frågor som ställs till dopkandidaterna vid dopceremonin, så att "den heliga ande" har blivit "Guds organisation som leds av hans ande".

Sedan 1985 innebär alltså Vittnenas dop inte bara att man överlämnar sig åt Gud genom Kristus, utan också att man överlämnar sig åt Vakttornets organisation!

                 Dopfrågorna före 1985:

Organisationen har inte bara intagit Sonens ställning som Herre och Frälsare utan har också intagit den heliga andens plats i dopformeln. Visserligen har Sällskapet Vakttornet ännu inte försökt inta Faderns ställning — även om man gör anspråk på att vara hans enda talesman på jorden! Men organisationen upphöjer sig nästan till Faderns ställning genom att lära Vittnena att kalla den sin "moder". Ett exempel på detta finner vi i Vakttornet för den 1 september 1957, sid. 396, 398, 399:

Eftersom det aldrig är Fadern utan alltid "modern" som talar till Jehovas Vittnen från högkvarteret i Brooklyn, är det i verkligheten Sällskapet Vakttornet som kräver deras respekt och hängivenhet. Ett forntida exempel

När Mose dröjde sig kvar på berget, där han tog emot de tio budorden från Gud, blev israeliterna oroliga och beslöt sig för att dyrka Gud via en guldkalv. Det framgår av Bibelns skildring att de fortfarande ansåg sig dyrka Gud, även om det skedde genom ett skapat föremål. I deras ögon var det alltså inte fråga om att överge Gud och välja en annan gud. Vi läser i 2 Moseboken 32:4, 5:

Men även om israeliterna använde Guds namn och hävdade att de tjänade honom, så var kalven något avskyvärt i Guds ögon. De hade gett sig hän åt att dyrka något skapat. Gud ville att hans tillbedjare skulle tro på honom själv, inte på en bild som sades representera honom.

På framsidan av Vakttornet för den 15 juli 1979 finns en bild av berget där Mose dröjde sig kvar. Ironiskt nog finns också en bild av Vakttornets följeslagare nedanför berget och en text som med stora bokstäver uppmanar läsarna:

"SÄTT TRO TILL EN SEGERRIK ORGANISATION"

Vakttornet, 15 juli 1979 Ett nutida exempel

Sällskapet Vakttornet betonar ofta Bibelns auktoritet och sannfärdighet. Man hänvisar ofta till 2 Timoteusbrevet 3:16, 17, där vi läser enligt Nya världens översättning:

Enligt dessa ord kan alltså Bibeln göra en människa fullt rustad för allt gott verk. Men i praktiken tror inte Sällskapet Vakttornet på denna sanning. I Vakttornet för den 1 december 1990, sidan 19, får vi veta:

Vakttornet för den 15 juni 1982 säger likaså:

Även om Sällskapet ofta betonar Bibelns auktoritet, har Bibeln alltså i verkligheten inte något eget värde eller någon egen auktoritet för den enskilde bibelläsaren. Det är bara med Vakttornets hjälp någon kan förstå den och dra nytta av den. Den verkliga auktoriteten har med andra ord flyttats över från Bibeln till Vakttornets organisation och dess publikationer:

Bibeln är alltså en bok om organisation för en organisation; den tillhör den kristna församlingen som en organisation, och inte några individer, hur övertygade de än må vara om att de kan tolka bibeln. Man kan följaktligen inte rätt förstå bibeln, om man inte räknar med Jehovas synliga organisation. — Vakttornet, 15 mars 1968, sid. 127.

Sällskapet har därför enbart fördömande ord att säga om dem som väljer att söka Guds vilja i Hans eget ord utan organisationens ledning:

Många människor, däribland ett växande antal Jehovas Vittnen, är djupt oroade över den roll Vakttornets organisation har tagit på sig. När dess medlemmar uppfattar organisationen som "Guds enda språkrör på jorden", som den enda vägen till Gud, som den enda instans på jorden man måste rådfråga för att förstå Bibeln och kunna dra nytta av den, ja som något man måste överlämna sig åt genom dopet och sedan tillhöra för att kunna uppnå frälsning — då har denna organisation fått en plats i dessa människors liv som utan tvekan kan likställas med en avgud. — R.C.
(Ovanstående artikel är huvudsakligen baserad på en artikel av David Reed, som publicerats i Comments from the Friends, vinternumret 1991, sid. 3-5.)

Tillbaks till hemsida