"Icke-smorda" i Vakttornets ledning!

Den 7 oktober 2000, höll Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania sitt årsmöte i Jehovas Vittnens sammankomsthall i Jersey City, New Jersey, USA. I samband med årsmötet tillkännagavs viktiga ändringar av ledningen för Sällskapet. Efter mötet sändes ett officiellt nyhetsmeddelande ut "för omedelbar publicering" från "Jehovah's Witnesses Public Affairs Office" med följande innehåll:

"Jehovas vittnen reviderar den legala organisationsstrukturen för att ytterligare betona 'Ordets tjänst'

Jehovas vittnens världshögkvarter tillkännagav i dag några revideringar av den legala organisationsstrukturen som kommer att hjälpa dem att hålla jämna steg med sin tillväxt. Den kristna sammanslutningen uppgår för närvarande till sex miljoner aktiva världen över. Revideringarna som tillkännagavs på årsmötet för Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania i Jersey City i dag, inbegriper tillsättandet av nya styresmedlemmar för Sällskapet Vakttornet och upprättandet av tre nya ideella korporationer i Förenta staterna. De sju nya styresmedlemmarna är erfarna Ordets tjänare som redan har tjänat i olika administrativa funktioner vid Jehovas vittnens världshögkvarter. Den styrande kretsen som för närvarande har 13 medlemmar, kommer att fortsätta att inrikta sig på bibliska läror, evangelisering och herdeomvårdnad. År 1999 besöktes Jehovas vittnens möten av mer än 14 miljoner personer.
Kontaktperson: James N. Pellechia, telefon: (718) 560-5600"

Vad innebär ändringen?
En rad personer som var närvarande vid årsmötet har lämnat ytterligare detaljer om vad som har skett. Ändringen innebär först och främs att de medlemmar i den styrande kretsen som tidigare utgjorde styrelsen för Sällskapet Vakttornet avgick den 7 oktober! Milton Henschel är alltså inte längre president för organisationen utan har ersatts av Don Adams. De övriga nya styrelsemedlemmarna är R. Wallen (vice-president), R. Abrahamson (sekreterare-kassaförvaltare), D. Bland, W. Malenfont, P. Wilcox och J. Wischuk. Ingen av dessa personer tillhör den styrande kretsen och ingen av dem tillhör heller den s.k "smorda klassen", något som tidigare betraktades som obligatoriskt.
Inte bara styrelsen i moderorganisationen (Pennsylvania) utan även styrelsen för New York-korporationen har ersatts med "icke-smorda" medlemmar. President för den sistnämnda organisationen är Max Larson. De övriga är G. Couch (vice-president), G. Simonis (sekreterare-kassaförvaltare), G. Grizzle, R. Pevy och L. Schilling.
Det gjordes även en del ändringar i styrelserna för några av de övriga av
Sällskapets omkring 100 lagligen inregistrerade organisationer.

De tre nya korporationerna
Utöver dessa styrelseändringar har som nämnts tre nya ideella korporationer med separata styrelser bildats, var och en med speciella funktioner:

1) Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses ["Den kristna församlingen av Jehovas vittnen"], Denna organisation skall ha tillsyn över den religiösa verksamheten och undervisningen i församlingarna, inbegripet organisering av predikoarbetet, konvent, förordnande av äldste och biträdande tjänare och andra församlingsfrågor. Styrelslen i denna korporation samarbetar nära med avdelningen för tjänsten på fältet i Patterson.

2) Religious Order of Jehovah’s Witnesses [’Den religiösa ordningen av Jehovas vittnen’], Denna korporation  har hand om frågor som gäller personer i särskild heltidstjänst, inbegripet beteliter, missionärer, pionjärer med särskilt uppdrag, resande tillsyningsmän, osv. Den har också hand om sammankomsthallarna.

3) Kingdom Support Services, Inc. ["Stödtjänster för Riket"], Denna korporation skall ha hand om konstruktion och uppförande av byggnader och skall även stå som ägare till viss egendom.

Den "styrande kretsens" uppgift
Vilken uppgift har då den styrande kretsen efter dessa ändringar? För det första sägs den fortfarande kvarstå som den högsta globala ledningen för Jehovas Vittnen som samfund. Man betonar att de olika legala korporationerna bara är kretsens legala redskap. Enligt den gängse läran har den styrande kretsen funnits ända sedan den första pingstdagen efter Jesu död. Den fanns före de lagligen inregistrerade organisationerna och anses inte ha tillsatts av några människor. Dess medlemmar kan därför inte röstas in  i sina ämbeten, utan kretsens egna medlemmar väljer in de nya medlemmarna. Som krets har den inga styrelsemedlemmar (president, vicepresident, etc.) utan bara en ordförande, som roterar varje år. I teorin intar alltså ingen längre någon särställning inom kretsen.

Varför har då den styrande kretsens medlemmar avgått ur de olika styrelserna för Sällskapet Vakttornets korporationer? Syftet förklaras vara att frigöra tid så att den i högre grad skall kunna ägna sig åt andliga frågor och koncentrera sig på Ordets tjänst.

Detta låter en aning svävande. Ett viktigt skäl är nog att de flesta av den styrande kretsens 13 nuvarande medlemmar är ålderstigna och flera av dem är sjuka och orkeslösa.

Både Klein och Barber är 95 år gamla, Swingle är 90, Schroeder 89, Barr 87, Sydlik 81, Henschel 80, och Jaracz (som uppfattas som den faktiske "bossen" inom kretsen) är 75. Gerrit Lösch, som invaldes 1994, är 59 år. De fyra senast (1999) invalda, Samuel Herd (den ende färgade i kretsen), Stephen Lett, Guy Pierce och David Splane, har enligt Jehovas vittnens årsbok 2000, sid. 5, en genomsnittsålder på 57 år.

Ett annat viktigt skäl till att den styrande kretsen har avgått ur styrelsen för korporationerna kan vara det som Raymond Franz, själv f d medlem i den styrande kretsen, framhöll nyligen i en intervju: "De försöker finna lagliga metoder att skydda sig själva", sade han. Som juridisk person hotas Sällskapet Vakttornet av åtal av olika skäl, dels därför att medlemmar har dött på grund av rörelsens motstånd mot blodtransfusioner, dels också p.g.a konsekvenserna av dess strikta uteslutningsförfarande. Syftet med ändringarna kan vara att isolera eller begränsa skulden. Detta motiv förnekas naturligtvis av rörelsens officiella talesmän.


Carl Olof Jonsson, Göteborg

Hem