KURSÄNDRINGAR I BLODFRÅGAN!

A.J.W.R.B. är en förkortning för ASSOCIATED JEHOVAH’S WITNESSES FOR REFORM ON BLOOD, vilket ordagrant betyder ”FÖRENADE JEHOVAS VITTNEN FÖR REFORM OM BLOD”, eller lite mera fritt översatt: ”FÖRENINGEN JEHOVAS VITTNEN FÖR REFORM I BLODFRÅGAN”. Initiativet till föreningen togs av en anonym äldste i USA 1997 och den har sedan dess fått en snabb spridning och understöds nu av tusentals personer – anonyma Jehovas Vittnen och många andra – över hela världen. Föreningens ändamål är att rädda liv genom att sprida information som skall pressa fram en ändring av Sällskapet Vakttornets ståndpunkt i blodtransfusionsfrågan. Föreningen beskriver sig själv på följande sätt:

    ”FÖRENINGEN JEHOVAS VITTNEN FÖR REFORM I BLODFRÅGAN är en blandad grupp av Vittnen från över 25 länder, däribland äldste och andra Vittnen i olika tjänsteställningar inom organisationen, medlemmar av sjukhuskommittéerna, läkare och personer från allmänheten, vilka alla frivilligt ger av sin tid och energi i en strävan att få slut på den tragiska och vilseledda policy som har krävt tusentals liv, många av dem barn.”

Föreningen sprider information bland annat genom sina broschyrer New Light On Blood (”Nytt ljus i blodfrågan”) och Do Jehovah’s Witnesses Really Abstain From Blood? (”Avhåller sig Jehovas Vittnen verkligen från blod?”). Föreningen har även sedan tre år tillbaka en hemsida som för närvarande besöks av nästan tusen personer om dygnet. Addressen är: http://www.ajwrb.org

     Föreningens växande upplysningsverksamhet har utan tvekan skapat stora problem för Sällskapet Vakttornets ledning och har med all säkerhet bidragit till den tre sidor långa förklaring som ges under ”Frågor från läsekretsen” i Vakttornet för den 15 juni 2000, sid. 29-31. Den fråga som behandlas är: ”Kan Jehovas vittnen ta emot medicinska produkter utvunna ur blod?”, och svaret innebär i realiteten en kursändring i blodfrågan, även om ändringen är så subtilt framställd att den antagligen kommer att gå de flesta Vittnen spårlöst förbi.

    Med anledning av kursändringen gick AJWRB i början av juni ut med ett meddelande till massmedia, som vi återger här i översättning från engelskan:

 ”JEHOVAS VITTNEN PÅ VÄG ATT GODTA ALLA BLODFRAKTIONER

 Jehovas Vittnen är kända för sin vägran att ta emot blodtransfusioner, även när de är nödvändiga för att rädda liv. Sällskapet Vakttornet, den organisation som styr Jehovas Vittnen, har sedan 1961 krävt att Jehovas Vittnen skall vägra blodtransfusioner. Likväl har Sällskapet Vakttornet på senare år tillåtit Jehovas Vittnen att ta emot en del blodbeståndsdelar som till exempel albumin.

    I tidskriften Vakttornet (ett officiellt samfundsorgan) för den 15 juni 2000 meddelas det att Jehovas Vittnen nu kan godta ”fraktioner av vilken som helst av huvudkomponenterna” i blodet. Tidigare hade Jehovas Vittnen bara tillåtits att ta emot fraktioner av blodplasma utan att riskera uteslutning ur samfundet.

    Denna utvidgade policy ger samfundsmedlemmarna tillåtelse att godta en mängd andra blodbehandlingar och läkemedel som utvunnits ur blod. Sällskapet Vakttornet nämner speciellt interferoner och interleukiner ur vita blodkroppar och en sårläkande faktor ur blodplättar. Ännu viktigare är att policyn uppenbarligen öppnar dörren för användning av hemoglobinbaserade blodersättningsmedel typ ”PolyHeme”, som är på väg att godkännas av FDA [Food and Drug Administration, federal myndighet i USA som bl a godkänner nya preparat]. Eftersom hemoglobin utvinns genom fraktionering av röda blodkroppar skulle detta vara tillåtet enligt den policy som Sällskapet Vakttornet nu har tillkännagivit.

    Detta är en viktig utveckling, eftersom hemoglobinbaserade ersättningsmedel skulle kunna rädda livet på många Jehovas Vittnen som för närvarande avlider i samband med trauma eller operation med massiva blodförluster.

    A.J.W.R.B. välkomnar denna nya utveckling, men kommer att fortsätta att arbeta för ytterligare revideringar av Sällskapet Vakttornets policy ifråga om blodet. Vi anser att Jehovas Vittnen fritt bör få välja medicinsk behandling utan kontroll eller sanktioner från Sällskapet Vakttornet som kan skilja dem från deras religiösa gemenskap eller från familjemedlemmar och vänner bland Jehovas Vittnen.”

     Det nya i Sällskapet Vakttornets policy är alltså att man nu accepterar alla s k ”fraktioner” som utvinns ur samtliga av blodets s k ”huvudkomponenter” (blodplasma, vita och röda blodkroppar och blodplättar), medan man tidigare bara godtog vissa fraktioner som utvunnits ur blodplasman, främst då albumin, immunglobuliner och preparat mot blödarsjuka (Faktor VIII och IX). (Se småboken Blodfrågan, sid. 38-48.)

    Med anledning av kursändringen intervjuades Tommy Jensen, talesman för Jehovas Vittnen i Danmark, tisdagen den 6 juni kl. 21.00 i TV-Avisen DR1. Vi återger nedan en ordagrann översättning av inslaget, som vi har erhållit från Poul Dal och Jette Svane i Skive:

Inslaget annonseras av Sten Bostrup:

”Jehovas Vittnen accepterar nu att ta emot blod i samband med operationer, och det kommer att rädda liv, erfar läkarna.”


INSLAG:

 Kvinnlig speaker: ”I oktober 1996 vägrar en 24-årig kvinna att ta emot en blodtransfusion och dör. Kvinnan var ett Jehovas Vittne och fick enligt sin tro inte ta emot blod. Den situationen kan i framtiden undvikas. Nu är det nämligen möjligt att utvinna delar av blodet, och därför lämnar Jehovas Vittnen det också till de enskilda Vittnena om de vill ta emot tranfusioner av de enskilda delarna. Trossamfundet vill nämligen inte avgöra om det är fråga om riktigt blod.”

Tommy Jensen, talesman för Jehovas Vittnen:

”Den enskilde måste naturligtvis med sin moraliska uppfattning och etik noga studera det och undersöka det och naturligtvis också i ljuset av vad Bibeln säger, och så måste vederbörande med hjälp av sitt eget samvete fatta ett beslut om det är fråga om blod. Det är inte något som samfundet gör.”

Speaker: ”Jehovas Vittnen får nämligen inte ta emot blod. De menar att det strider mot Bibelns ord. Men en ny produkt som har utvunnits ur hemoglobin från röda blodkroppar har nu alltså fått samfundets godkännande. För de röda blodkropparna är speciellt viktiga därför att de hjälper syret runt i kroppen.”

Läkaren: ”Det finns fall där folk har dött därför att de inte fått ta emot blodtransfusioner, de har helt enkelt förblött, och sådana fall kommer man förmodligen att kunna förhindra med hjälp av dessa ämnen.”

Tommy Jensen: ”Jehovas Vittnen som trossamfund tar inte ställning till om hemoglobin som har utvunnits ur de röda blodkropparna är blod i biblisk mening och därför omfattas av Bibelns förbud, utan det är något som den enskilde måste avgöra med hjälp av sitt eget samvete.”

Kvinnlig speaker: ”Det är nu alltså upp till de enskilda Vittnena om de vill ta emot behandling med blodprodukter, men Jehovas Vittnen menar inte att det är fråga om en uppluckring av Bibelns ord.”

Tommy Jensen: ”Det är ju utvunnet ur blod, och blod består ju av många ting: vatten, salter och mineraler; och när vi så fraktionerar det eller delar upp det i mycket små beståndsdelar, så är det ju inte blod till sist; och vi kan inte som trossamfund avgöra om det är blod.”

Läkaren: ”Det är en strid om ord, men det är alltså hemoglobin, och det är en beståndsdel av blodet som härrör från blodet när man tar ut det, och det är på det sättet man påvisar blodet genom att påvisa hemoglobinet. Ja, enligt min uppfattning är det blod; biologiskt sett är det blod.”

Speaker Sten Bostrup: ”Det finns 15.000 Jehovas Vittnen i Danmark.”


    Men Sällskapet Vakttornet har nyligen tagit ytterligare ett viktigt steg för att förändra sin policy i blodfrågan! Ända sedan 1961 har Vittnen som tagit emot blodtransfusioner och inte visat någon ånger över detta uteslutits ur rörelsen. I boken JEHOVAS VITTNEN–FÖRKUNNARE AV GUDS KUNGARIKE, en bok om rörelsens historia utgiven av Sällskapet Vakttornet 1993 (sv. 1994), skrev man angående tolkningen att Bibeln förbjuder blodtransfusioner:

    ”I överensstämmelse med denna förståelse blir sedan 1961 alla som ignorerar Guds krav, tar emot blodtransfusion och inte ångrar sig uteslutna ur Jehovas vittnens församlingar.” (Sid. 183-184)

    Efter ett beslut i den styrande kretsen i april månad i år har nu denna 40-åriga policy avskaffats! Inga Vittnen som tar emot blod skall i fortsättningen uteslutas. Däremot kommer ett Vittne som tar emot blod och inte visar någon ånger över detta att betraktas som en person som självmant har tagit avstånd från organisationen! I realiteten innebär detta ingen förändring av det sätt på vilket sådana personer behandlas av rörelsen. Enligt reglerna skall både uteslutna och de som själva lämnar rörelsen behandlas på samma sätt, dvs de skall frysas ut så fullständigt som möjligt av vänner och släktingar inom rörelsen.

    Eftersom flera dagstidningar världen över presenterade denna ändrade policy som en helomvändning i blodfrågan, sände Sällskapet Vakttornets ledning i Brooklyn, New York, ett brev till alla sjukhuskommittéer den 16 juni med följande innehåll (översatt från engelska):


 ”TILL ALLA SJUKHUSKOMMITTÉER

 Kära bröder:

     En artikel har publicerats i Times of London för den 14 juni 2000 som hävdar att Jehovas vittnen har ändrat ståndpunkt ifråga om blodtransfusionerna. Denna artikel är felaktig.
   
Vi presenterar nedanstående uttalande som tydligt förklarar vår ståndpunkt i frågan. Det finns inget behov av att sprida denna information vidare till läkare, sjukhus eller andra. Den lämnas till er information och till att användas bara i den händelse att ni får förfrågningar.

   
Bibeln befaller kristna att ”avhålla sig från … blod”. (Apg. 15:20) Jehovas vittnen tror att det inte är möjligt att avhålla sig från blod och ta emot blodtransfusioner. De har konsekvent vägrat att ge blod ända sedan transfusioner började användas i större omfattning i civil medicinsk praxis på 1940-talet, och denna skriftenliga ståndpunkt har inte ändrats.
    Om ett Jehovas vittne tar emot en blodtransfusion och sedan ångrar handlingen, skulle detta betraktas som en allvarlig sak. Andligt bistånd skulle erbjudas för att hjälpa personen att återvinna sin andliga styrka. Denna ståndpunkt har inte ändrats.
    Om en döpt medlem i tron avsiktligt och utan ånger tar emot en blodtransfusion, anger han genom sina egna handlingar att han inte längre önskar vara ett Jehovas vittne. Individen betraktas inte längre som en medlem av den kristna församlingen därför att han inte längre accepterar och följer det bibliska påbudet att avhålla sig från blod. Men om en sådan individ senare ändrar uppfattning kan han få komma tillbaka och godtas som ett Jehovas vittne. Denna ståndpunkt har inte ändrats.
    Jehovas vittnen söker medicinsk vård av god kvalitet och accepterar medicinska alternativ till blodtransfusioner. Stöd ges åt medlemmar för att hjälpa dem att få medicinsk behandling som respekterar deras religiösa övertygelser.

    Ordföranden bör förvissa sig om att alla medlemmar får denna information. Var förvissade om vår varma kristna kärlek och våra hälsningar.

Era bröder i Jehovas tjänst

Bibel- och Traktatsällskapet Vakttornet, New York, Inc.”

Originalet på engelska


    Eftersom den ändrade policyn – från ”uteslutning” till påtvingat ”avståndstagande” – i praktiken inte innebär någon ändring i bestraffningen av ett Vittne som tar emot en blodtransfusion, kan man undrar varför Sällskapet över huvud taget har ändrat policyn. I ett meddelande från nyhetsbyrån AP (Associated Press) sade en talesman för Sällskapet Vakttornet, James Pellechia, att ”gruppen bara mera exakt hade förklarat att en person som förkastar dess lärosatser väljer att lämna den. Men Raymond Franz, ett före detta Jehovas Vittne som en gång tjänade i gruppens styrande krets, tror att Jehovas Vittnens ledning hoppas att den genom att offentligt upphöra med uteslutningsförfarandet skall kunna mildra de negativa uppfattningarna om gruppen i Europa”. (AP den 22 juni 2000)

    Detta sammanhänger i sin tur med behovet att bli lagligen inregistrerat som samfund, vilket i olika länder är ett krav för att få skattebefrielse som religiöst samfund och för att kunna äga fastigheter där man kan bygga Rikets salar och avdelningskontor.

                                                           — Redaktionen

Hem